Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА ...

Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

 

23.05.2018г.

 

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за подготовка на планки за дискови спирачки - 1 (един) брой Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хидравлична преса - 1 (един) брой." в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-3.001-0514 "Енергийна ефективност в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА ... - Изображение 1

Прикачени документи

Изтегли: PDF документация