Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Политика на управление

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЮДАЛ ФРИКШЪН ЕООД Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЗБЕСТОВИ ФРИКЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ - БАРАБАННИ И ДИСКОВИ НАКЛАДКИ, ФЕРОДОВИ ДИСКОВЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФРИКЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ, С КАЧЕСТВО ОТГОВАРЯЩО НА РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ; С ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

За ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството е определило следните основни цели:

 • Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на Клиентите и Заинтересовани страни;
 • Повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите услуги;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • Оптимизиране на технологичните процеси чрез усвояване на нови технологии и оборудване за повишаване на икономическия ефект, намаляване и предотвратяване на замърсяването от дейността си и подобряване на условията на труд;
 • Прилагане на систематичен подход за поддържане на обучението и повишаване квалификацията на служителите, включително с цел запазване на тяхното здраве и безопасност, както и повишаване на личната им отговорност към опазване на околната среда;
 • Мотивация на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осъзнаване на поетия от ЛЮДАЛ ФРИКШЪН ЕООД ангажимент за предотвратяване и недопускане на замърсяване от дейността си;
 • Подържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;
 • Планиране на дейности и преглед на условията на труд с грижа за служителите, с цел непрекъснато подобряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труд в Организацията;
 • Недопускане на наранявания, чрез намаляване до минимум и ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността на персонала и другите Заинтересовани страни;
 • Осигуряване на съответствие с приложимите законови и други изисквания, които Организацията си е поставила, чрез планирани мероприятия за непрекъснато информиране за изисквания на приложимото законодателство и оценка на съответствието с изискванията по отношение на здравето и безопасността при работа и околната среда;
 • Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление.

Ръководството на ЛЮДАЛ ФРИКШЪН ЕООД е създало условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.