Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване за обработка ...

Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

31.03.2017 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:

"Закупуване на специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места"

Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 "Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Project № BG05M9OP001-1.003-0809 "New working place in "Ludal Friction" EOOD" financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Людал Фрикшън" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изтегли: PDF документация

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:  "Закупуване на специализирано оборудване за обработка ... - Изображение 1