Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет: "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции

 

Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

24.01.2017 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:

"Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места 
Обособена позиция 2: Специализирано оборудване за опаковане, свързано със създаването на нови работни места."

Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 “Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Project № BG05M9OP001-1.003-0809 "New working place in “Ludal Friction” EOOD” financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Людал Фрикшън“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:  "Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции - Изображение 1

Прикачени документи

Документация