Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

18.08.2016 г

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място".

Изтегли: PDF

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма - Изображение 1