Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

19.05.2017 г

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изтегли: PDF

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 - Изображение 1