Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01

Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

30.03.2016 г

Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД" , финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тръжна документация на Бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0948-C01 с предмет "Закупуване на ДМА - Преса за топло отпресоване (1 брой), машина за вътрешно шлайфане (1 брой) и машина за външен шлайф (1 брой)."

 

Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 - Изображение 1