Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна ...

Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

 

12.01.2018г.

 

 "Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна дейност Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите - под дейност Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд /част 1 и част 2/ в обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя Мобилни прахоулавящи машини - необходими с цел намаляване запрашеността в зоните с повишено отделяне на прах (2 бр. за участък преси, 1 бр. при пробивни машини, 1 бр. в зона за шлайфане дискови накладки и 1 бр. при циркуляр); Обособена позиция 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. Мобилни климатикa за Административните помещения и на Индустриални мобилни отоплители (3 бр. за Производствен цех и 1 бр. за склад)"

Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна ... - Изображение 1

Прикачени документи

Изтегли: PDF