Людал Фрикшън ЕООД
Производство на накладки и феродови съединители в град София

Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Преса - 2 броя"

Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

 

7.04.2020г.

 

  "Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА:
Преса - 2 броя” в рамките на реализацията на проект № BG16RFOP002-2.040-0888 "Подобряване на производствения капацитет в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие."

Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА:  Преса - 2 броя" - Изображение 1