Накладки
Амортисьори
Авто сервиз
Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

19.05.2017 г

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изтегли: PDF


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

31.03.2017 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:

"Закупуване на специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места"

Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 "Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Project № BG05M9OP001-1.003-0809 "New working place in "Ludal Friction" EOOD" financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Людал Фрикшън" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изтегли: PDF документация


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

02.03.2017 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:

"Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места

Обособена позиция 2: Специализирано оборудване за опаковане, свързано със създаването на нови работни места."

Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 “Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Project № BG05M9OP001-1.003-0809 "New working place in “Ludal Friction” EOOD” financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Людал Фрикшън“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изтегли: PDF документация


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

24.01.2017 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:

"Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места
Обособена позиция 2: Специализирано оборудване за опаковане, свързано със създаването на нови работни места."

Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 “Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Project № BG05M9OP001-1.003-0809 "New working place in “Ludal Friction” EOOD” financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Людал Фрикшън“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изтегли: PDF документация


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

18.08.2016 г

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място".

Изтегли: PDF


Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

30.03.2016 г

Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД" , финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тръжна документация на Бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0948-C01 с предмет "Закупуване на ДМА - Преса за топло отпресоване (1 брой), машина за вътрешно шлайфане (1 брой) и машина за външен шлайф (1 брой)."

 

BLGdesign.com
Людал - производство на накладки, аморисьори, феродо, спирачни дискове, тресчотки, семеринги, автосервиз, товарни автомобили Накладки за товарни автомобили Людал. Накладки. Накладка. Смяна на накладки. Производство на накладки. Сервиз. Спирачка. Спирачки. накладки, накладка, амортисьори, амортисьор, феродо за съединител, спирачни дискове, спирачни дискове за товарни автомобили, спирачни дискове за автобуси, спирачни мембрани, спирачни дискове за ремаркета, накладки за камион, накладка за товарен автомобил, накладки за товарни автомобили, механични тресчотки, лагери, спирачни цилиндри, челюсти, пружини, семеринги, капачки, ремонтни комплекти, сервиз, автосервиз